sobota, 10 stycznia 2015

Czas na nasz mały kalendarz: 

11.01. - niedziela - o godz. 16.15 Opłatek dla wszystkich grup parafialnych, na który jesteśmy serdecznie zaproszeni przez o. Proboszcza.

17.01. - sobota - od 16.00 do 19.00 warsztaty "flagowe", miejsce: sala gimnastyczna gimnazjum pijarów (miejsce jeszcze do potwierdzenia)... oczywiści można zgłaszać swoją obecność. 

18.01. - niedziela - Opłatek naszej wspólnoty. Tu już chyba nikogo nie muszę zapraszać... :)
Na najbliższym spotkaniu w środę ustalimy szczegóły, co i kto może przynieść lub przygotować. 

Oczywiście nie ulegają zmiany nasze spotkania co tydzień w środy o godz. 19.00.

Przesyłam tekst od Grażyny o atrybutach Pana Jezusa z Księgi Apokalipsy:

PIĘĆDZIESIĄT DWA ODRĘBNE ASPEKTY WIECZNEGO MAJESTATU JEZUSA

A. W Księdze Objawienia 1 Jezus objawia Siebie jako "Syna Człowieczego" podkreślając 52 odrębne aspekty Jego wiecznego majestatu, strategicznie podane w 14 tytułach, 10 atrybutach (nieodłączne cechy) i 28 opisach (wyglądu, ubrania, działania, słów, części ciała, organów), dając nam najbardziej kompleksowy obraz kim jest Jezus dzisiaj!

Ap 1, 12-17
12 I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników, 13 i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego [w szatę] do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. 14 Głowa Jego i włosy - białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia. 15 Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos Jego jak głos wielu wód. 16 W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. A Jego wygląd - jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. 17 Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy,

B. Poznawanie, studiowanie Bożego piękna wymaga czasu, wysiłku i poświęcenia (Ps 27,4; Łk 10, 38-42; Flp 3, 3-14). Jak wychodząc z ciemnego pokoju do oślepiającego  światła lipcowego słońca, bądź cierpliwy w czasie kiedy twoje oczy powoli przyzwyczajają się do wspaniałego światła Syna Bożego. Dojrzałe zrozumienie przychodzi stopniowo, kiedy konsekwentnie wpatrujemy się w prawdę o Nim (Mt 5, 6; Łk 8, 8; J 5, 38-40)

Ps 27,4
4 O jedno proszę Pana, tego poszukuję: bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia, abym zażywał łaskawości Pana,
stale się radował Jego świątynią.

C. TYTUŁY (14)
Jezus (Ap 1:1,2,4,9 x2); Chrystus (Ap 1:1,2,4,9 x2); Świadek Wierny (Ap 1:5); Pierworodny wśród umarłych (Ap 1:5); Władca królów ziemi (Ap1:5); Ten, który nas miłuje (Ap 1:5); Alfa (Ap 1:8); Omega (Ap 1:8); Pan Bóg (Ap 1:8);  Syn Człowieczy (Ap 1:13); Pierwszy (Ap 1:17); Ostatni (Ap 1:17); Który był umarły, a oto jest żyjący (Ap 1:18); Żyjący na wieki wieków (Ap 1:18).

D. ATRYBUTY (10)
Przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów (Ap 1:5); Jego głos jak gdyby trąby, jak głos wielu wód (Ap 1:10,12,15); Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego (Ap 1:13, 15, 17); Przepasany na piersiach złotym pasem (Ap 1:13); Głowa Jego i włosy - białe jak biała wełna(Ap 1:14) Włosy jak śnieg (Ap 1:14); Oczy Jego jak płomień ognia (Ap 1:14); Prawa ręka (Ap 1:16,17,20); Z Jego ust wychodzi miecz obosieczny (Ap 1:16); Jego wygląd - jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy (Ap 1:16).

E. OPISY (28)
Jego Objawienie (Ap 1:1); Jego słudzy (Ap1:1 x2); On wysyła (Ap 1:1,11); Jego anioły (Ap 1:1); Jego świadectwo (Ap 1:2,9); Miłuje nas (Ap 1:5); Przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów (Ap 1:5); Uczynił nas królami i kapłanami (Ap 1:6); Jego Bóg (Ap 1:6);
Jego Ojciec (Ap 1:6); Nadchodzi z obłokami (Ap 1:7); Ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy. którzy Go przebili (Ap 1:7); Będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi (AP 1:7); Jego ucisk (Ap 1:9); Jego królestwo (Ap 1:9); Jego wytrwałość ((Ap 1:9); Jego Dzień (Ap 1:10); Jego pojawienie się za Janem (Ap 1:10); Jego polecenia do pisania i posyłania (Ap 1:11); On pośród siedmiu złotych świeczników (Ap 1:13); Obleczony w szatę do stóp (Ap 1:13); Jest przepasany na piersiach złotym pasem (Ap 1:13); W prawej ręce ma siedem gwiazd (Ap 1:16); Z Jego ust wychodzi miecz obosieczny ostry (Ap 1:16); Jego wygląd przerażający (Ap 1:17); On położył swą prawą rękę, mówiąc: "Przestań się lękać!" (AP 1:17); Ma klucze śmierci i Otchłani (Ap 1:18); Odsłania tajemnice (Ap 1:20).

F. Te 52 aspekty Jezusa majestatu są zaledwie wskazówkami które szepczą o Jego nieskończonej chwale. Każdy aspekt jest jak czubek niewidocznej góry lodowej, która jest prawdą czekającą aż Duch Święty poprowadzi nas w głąb Bożego serca i umysłu (Prz 25:2; J 14:26; J 15:26; J 16:13; 1Kor 2:9-12).

J 16:13-14
3 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.
14 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie (myśli, emocje itp.) i wam objawi. 15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.
JAK MODLIĆ SIĘ PRZY POMOCY 52 ASPEKTÓW WIECZNEGO MAJESTATU JEZUSA

A. ZGODA. Wyznaj Jezusowi, że zgadzasz się z tym kim On jest (tytuły), jaki On jest (atrybuty, wygląd ubranie itp.) i co On czuje, mówi i robi (emocje, słowa, działanie). Ustal podstawowe prawdy zawarte w 52 aspektach wiecznego majestatu Jezusa (jakiejś części) i po prostu ogłoś je Jezusowi z uczuciem, wdzięcznością i podziwem. My otrzymujemy korzyści i zadatki życia wiecznego poprzez "przychodzenie do Niego" (J 5:39-40).

J 5:39-40
39 Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. 40 A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie.

1. Ty jesteś...Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych...itp.
2. Ty masz ..oczy jak płomień ognia, głos jak głos wielu wód...itp.
3. Ty..  trzymasz w prawej ręce siedem gwiazd, miłujesz mnie...itp.

B. OBJAWIENIE. Poproś Ducha Świętego o głębsze objawienie tych specyficznych aspektów majestatu Jezusa. Na przykład, "Duchu Święty, objaw mi Jezusa jako Wiernego Świadka. Pokaż mi dlaczego Jego oczy są jak ogień?" itp. Duch Święty uwielbia wysławiać i objawiać Jezusa (Prz 25:2; J 14:26; J 15:26; J 16:13; 1 Kor 2:9-12; Ef 1:17-19)

Ef 1:17-19
17 [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. 18 [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych 19 i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły.

C. ZACHOWAJ PROROCTWO. Zadeklaruj, że odpowiesz z miłością i posłuszeństwem żyjąc w świetle tej prawdy. Prosząc Boga o wzmocnienie i wytrwałość przedstawiaj majestat Jezusa w swoim życiu, posłudze, stawiając opór pokusom, prześladowaniom, czy też przezwyciężając monotonię codziennego życia.

AP 22:7
7 A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi".

D. POZOSTAWAJ W BOŻEJ OBECNOŚCI. Kiedy "przychodzisz do Jezusa (J 5:39-40), zostań dłużej w Jego obecności, mów powoli i czule do Niego, opowiadaj Mu o miłości, módl się językami lub pozostawaj w ciszy. To jest bardzo ważne, aby się nie spieszyć. Jeśli zwolnisz w modlitwie i powiesz mniej, doświadczysz dużo więcej.

E. MÓDL SIĘ CZYTAJĄC I ZAPISUJĄC. Zapisuj swoje myśli kiedy rozmawiasz z Jezusem czytając Jego Słowo. To pomaga uchwycić i zatrzymać prawdę, którą daje nam Duch Święty i wzrastać w dialogu z Bogiem. Duch Święty da nam "szyte na miarę dla nas" nauczanie poprzez Słowo Jezusa.
1J 2:27;
27 Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczył.

F. RADUJ SIĘ BOGIEM. Podchodźmy do czytania Pisma jako czegoś więcej niż intelektualnego wysiłku. Intelektualne zrozumienie to dopiero początek, coś jak czytanie menu w 5-gwiazdkowej restauracji. Powodem dla którego czytamy menu jest radość spożywania obiadu. Podobnie Biblię czytamy po to, by cieszyć się relacją z Człowiekiem pomiędzy wierszami.

G. Jak WYDOBYWANIE CENNYCH KAMIENI, tak szukanie i odkrywanie głębszej prawdy o Bogu nie dzieje się przypadkowo, ani automatycznie, ale jest prawdziwym trudem miłości, celowym wytrwałym poszukiwaniem w sekretnej izdebce.

Prz 25:2
2 Chwałą Bożą - rzecz taić,
chwałą królów - rzecz badać.